Prawo karne

Obrona podejrzanego, oskarżonego ( obwinionego ) na każdym etapie postępowania karnego zarówno podczas postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego ( odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary).

Świadczymy pomoc prawną oraz reprezentujemy osoby pokrzywdzone oraz oskarżycieli prywatnych. W sferze prowadzonych przez nas spraw znajdują się także te z dziedziny prawa karnoskarbowego.

W szczególności prowadzimy sprawy dotyczące postępowań o przestępstwa przeciwko:

  • obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi ( oszustwo kapitałowe, fałszerstwo itp. łapownictwo, wyłudzenia, pranie brudnych pieniędzy, działanie na szkodę wierzyciela, wyzysk kontrahenta )
  • życiu i zdrowiu ( śmierć, uszczerbek na zdrowiu, udział w bójce i pobiciu, narażenie na niebezpieczeństwo, nieudzielenie pomocy )
  • mieniu ( kradzieże, rozboje, kradzież rozbójnicza, przywłaszczenie, oszustwo, przywłaszczenie mienia, zniszczenie mienia, paserstwo)
  • bezpieczeństwu w komunikacji ( katastrofa w komunikacji, wypadki komunikacyjne, naruszenie zasad bezpieczeństwa )
  • przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ( wytwarzanie, przetwarzanie lub przerabianie środków odurzających bądź substancji psychotropowych, wprowadzanie do obrotu, udzielanie, przywóz, wywóz przemyt wewnątrzwspólnotowy, posiadanie środków odurzających i substancji psychotropowych )